ติดต่อ

สื่อต่างประเทศ
internationalmedia@137pillarshotels.com

สื่อมวลชนไทย
domesticmedia@137pillarshotels.com